=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Chức năng hoạt động

1- Liên Minh HTX Tỉnh:

- Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, Liên hiệp HTX; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho HTX, liên hiệp HTX; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX; đại diện cho HTX và liên hiệp HTX trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theoqui định của pháp luật.

- Là đơn vị tham mưu giúp UBND Tỉnh thực hiện một số khâu quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế hợp tác HTX trên địa bàn toàn Tỉnh.

2- Uỷ ban kiểm tra:

- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện điều lệ, Nghị quyết của Liên Minh HTX Tỉnh Phú Yên.

- Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính thu của các đơn vị thành viên Liên Minh HTX Tỉnh.

- Báo cáo trước đại hội và BCH Liên Minh HTX Tỉnh về kết quả và phương hướng hoạt động của công tác kiểm tra.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thành viên Liên Minh HTX Tỉnh.

- Kiến nghị với BCH Liên Minh HTX Tỉnh các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị thuộc Liên Minh HTX Tỉnh.  

3- Các phòng, ban trực thuộc: 

3.1- Phòng Hành chính tổng hợp:

- Theo dõi, tổng hợp các mặt hoạt động của đơn vị, báo cáo lãnh đạo 

- Xây dựng các báo cáo định kỳ tuần, tháng quý, năm và các báo cáo chuyên đề phục vụ cho công tác chỉ đạo của Thường trực Liên Minh.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp BCH, các cơ sở thành viên và các cuộc họp đột xuất của đơn vị.

- Điều hành công tác hành chính, đối nội, đối ngoại và phục vụ công tác hậu cần của đơn vị.

3.2 - Ban phát triển Kinh tế hợp tác:

- Vận động củng cố, xây dựng và phát triển đa dạng phong trào kinh tế hợp tác thuộc các ngành, các lĩnh vực theo yêu cầu quy hoạch phát triển kinh tế của Tỉnh.

- Hướng dẫn thủ tục củng cố, chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo yêu cầu nội dung phù hợp với luật HTX và các Nghị định của Chính Phủ.

- Phổ biến hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác. Tuyên truyền về nhận thức pháp luật trong kinh doanh đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác, nhằm tạo môi trường SXKD ổn định theo định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

- Hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học về lĩnh vực kinh tế hợp tác, tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết … xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở lập cá đề án khả thi để được vay các nguồn vốn trong nước và nguồn hỗ trợ của các tổ chức kinh tế nước ngoài, nhằm đầu tư mở rộng và phát triển đa dạng các loại hình kinh tế hợp tác …. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo để từng bước nâng cao kiến thức, năng lực SXKD cho cán bộ quản lý HTX và tay nghề kỹ thuật công nhân nhằm đáp ứng với cơ chế quản lý và yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Vận động xây dựng các tổ chức: Hội, đoàn thể, chính trị, xã hội ở từng HTX nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tham gia công tác quản lý các mặt hoạt động SXKD ở cơ sở.

- Tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến quá trình thành lập, tách, nhập, giải thể, phá sản … các HTX.

3.3- Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển HTX - Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo quyết định số 720/QĐ-UB ngày 31/3/2003 của UBND Tỉnh:

Là đơn vị sự nghiệp hoạt động lấy thu bù chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động. Có Giám đốc, phó giám đốc và cán bộ giúp việc của trung tâm.

Có các nhiệm vụ: 

- Cung cấp thông tin, tiếp thị, hướng dẫn lập phương án đổi mới công nghệ, dự án đầu tư, Nâng cấp các loại hình HTX - Doanh nghiệp vùa và nhỏ.

- Tư vấn thực hiện các dự án đầu tư, thiết kế kỷ thuật, các công trình đầu tư vừa và nhỏ trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, làng nghề phục vụ cho sự phát triển kinh tế hợp tác - doanh nghiệp vừa và nhỏ theo qui định cuả Nhà nước.

- Tổ chức hướng nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, xúc tiến việc làm theo yêu cầu của các HTX và doanh nghiệp theo đúng qui định của Nhà nước.

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông