=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN (NHIẸM KỲ 2012 - 2017)

 

      1. Ban chấp hành:  

       DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN
( NHIỆM KỲ IV: 2012 - 2017)
   TT
Họ và Tên
Chức vụ
 1
  Lê Thanh Lam
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
2
Phạm Trọng Yêm
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
3
La Phi Hùng
Phó Trưởng phụ trách Ban Phát triển Kinh tế hợp tác
4
Lê Thị Kim Hòa
Phó Ban phát triển Kinh tế hợp tác
6
Nguyá»…n LÆ°Æ¡ng Sinh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tuy Hòa
7
Lê Chí Trá»Âng
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
8
Võ Ngá»Âc Kha
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
9
Nguyễn Phất
Phó Giám Ä‘ốc Sở Lao Ä‘á»™ng ThÆ°Æ¡ng binh & Xã há»™i
10
Lê Ngá»Âc Tính
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa
11
Trần Thiện Kim
Phó Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tÆ°
12
Phạm Thạnh
Phó Chủ tịch Há»™i Nông dân tỉnh
13
Nguyễn Hữu Trị
Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa
14
Huỳnh Công Điá»Âm
Phó Giám đốc Sở Công thÆ°Æ¡ng
15 Phạm Ngá»Âc Thanh Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An
16
LÆ°Æ¡ng Công Tuấn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu
 
17
Nguyá»…n Văn Đồng
Phó Giám Ä‘ốc Sở Xây dá»±ng 
18
Nguyá»…n Hoàng Phố
Giám đốc HTX Nông nghiệp An Ninh Tây
19
Nguyá»…n PhÆ°á»›c
Giám đốc HTX NN KDDV Hòa Thành Tây
20
 Lê Ngá»Âc Cá»­u
Giám đốc HTX NN KDTH Hòa Phong
21
Nguyá»…n Văn Chín
Giám đốc HTX NN KDTH Hòa Thắng 2
22
Nguyá»…n Thanh Tùng
Giám đốc HTX VTCGĐB Tp. Tuy Hòa
23
DÆ°Æ¡ng Đức Tuấn
Giám đốc HTX Nông nghiệp Xuân PhÆ°Æ¡ng
24
LÆ°Æ¡ng Tấn Thái
Giám đốc HTX Tân Hòa Bình
25
Nguyá»…n Đồng Minh
 Giám đốc HTX NN KDTH Bình Kiến 2
26
Trần Ngá»Âc NhÆ¡n
Giám đốc HTX XD và Xây lắp Ä‘iện Minh Khai
27
Diệp Thị Phượng
Giám đốc Quỹ TDND cÆ¡ sở Châu Thành
 2. Danh sách Ban ThÆ°á»Âng vụ

TT
Há»Â và tên
Chức vụ
1
Lê Thanh Lam
Chủ tịch
2
Phạm Trá»Âng Yêm
Phó Chủ tịch
3
Lê Thị Kim Hòa
Phó phòng HCTH
4
Lê Chí Trá»Âng
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
5
Nguyá»…n Văn Chín
Giám đốc HTX NN KDTH Hòa Thắng 2

3. ThÆ°á»Âng Trá»±c

TT
Há»Â và tên
Chức vụ
1
Lê Thanh Lam
Chủ tịch
2
Phạm Trá»Âng Yêm
Phó Chủ tịch

4. Uỷ Ban Kiểm tra

TT
Há»Â và tên
Chức vụ
1
Phạm Trá»Âng Yêm
Uá»· viên Ban ThÆ°á»Âng vụ, Chủ nhiệm UBKT
2
Lê Chí Trá»Âng
Uá»· viên BTV, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
3
 Phạm Ngá»Âc Thanh
 Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An
4
Nguyá»…n Văn Chín
Uá»· viên BTV, Giám đốc HTX NN KDTH Hòa Thắng 2
5
LÆ°Æ¡ng Tấn Thái
Giám đốc HTX Tân Hòa Bình

 
+ Chủ tịch: Lê Thanh Lam 
Địa chỉ nhà riêng: PhÆ°á»Âng Phú Đông - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại:  057- 3821988; NR: 
Di Ä‘á»™ng: 0905.158.059 
Fax: 057-3.819.102
Email: 
 
 + Phó chủ tịch: Phạm Trá»Âng Yêm
  - Địa chỉ nhà riêng: Thôn Xuân Thạnh 1 - xã Hòa Tân Tây - Huyện Tây Hòa - Phú Yên
 - Điện thoại cÆ¡ quan: 057 - 3841510; Nhà riêng: 057 - 3526204
 - Di Ä‘á»™ng: 0914140157

    + Ban phát triển kinh tế hợp tác:

DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC

Stt

Há»Â và tên

Chức vụ

     

01

La Phi Hùng

Phó Ban

02

Nguyễn Bảo Trung

Chuyên viên

03

Trần Thị Lài

Chuyên viên

04

Nguyá»…n Thị Thanh Ngân Chuyên viên

        + Phòng hành chính tổng hợp:

DANH SÁCH PHÒNG HÀNH CHÍNH Tá»”NG HỢP

Stt

Há»Â và tên

Chức vụ

01

Lê Thị Kim Hòa

Phó phòng

 

 

 

02

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

 

   

03

Phan Thanh Giảng

Nhân viên

 

 

 

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông