=  LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ YÊN - MỪNG XUÂN 2018 - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH  =

Tiếng Việt | English  

Hoạt động Doanh nghiệp và kinh tế tập thể Địa phương

NỘI DUNG TÌM HIỂU LUẬT HTX NĂM 2012 VÀ CÁC LOẠI MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI
Ngày cập nhật: 16/5/2016

    UBND TỈNH PHÚ YÊN
 LIÊN MINH HTX TỈNH
 
 

Số:   05 /LMHTX-HCTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                         Phú Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức cuộc thi tim hiểu Luật HTX năm 2012
    và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
 
Thực hiện Công văn số 6270/UBND-KT ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới; Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 01/3/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới tỉnh Phú Yên về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới.  
Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn tổ chức các cuộc thi nói trên như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX theo Luật HTX năm 2012; mô hình HTX kiểu mới theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX đến cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế để kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân. 
- Nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX; những đóng góp của HTX, Liên hiệp HTX trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải bám sát Luật HTX 2012, nội dung HTX kiểu mới phù hợp từng ngành, nghề, được tổ chức rộng rãi, phong phú về thể loại, thu hút sự tham gia đông đảo của tất cả các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.
- Cuộc thi phải đảm bảo nội dung, thể lệ, tiến độ, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi đăng ký HTX theo Luật HTX năm 2012 cũng như thành lập HTX mới.
- Cuộc thi được tổ chức rộng rãi từng cấp xã phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
II. Nội dung, hình thức các cuộc thi:
1. Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012:
a. Nội dung dự thi, gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi về một số nội dung Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về trình tự, thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi HTX, thành lập mới HTX, … (có bộ câu hỏi và đáp án ban hành kèm theo).
- Phần thứ hai: Viết bài tự luận về những mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả; về những khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đỏi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012; về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX giúp HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
b. Hình thức tổ chức cuộc thi:
Thi viết. Bài dự thi thực hiện bằng tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
c. Địa điểm, thời gian nhận bài dự thi:
Nhận bài dự thi và tổ chức chấm thi: Các tổ chức, cá nhân gửi bài dự thi về Ban Tổ chức (qua Liên minh HTX tỉnh, địa chỉ: Đường Tố Hữu – Phường 9 – Thành Phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên) thời gian trước 17 giờ ngày 10/3/2016. Ban Tổ chức các cuộc thi thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm thi và tổ chức trao giải vào ngày 15/3/2016. Sau đó chọn 10 bài xuất sắc gởi về Liên minh HTX Việt Nam dự thi chung khảo toàn quốc.   
d. Giải thưởng:
* Cơ cấu giải thưởng: Một giải nhất: 5.000.000đồng; Hai giải nhì:   3.000.000đồng/giải; Ba giải ba: 2000.000đồng/giải; Bốn giải khuyến khích: 1.000.000đồng/giải.
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi mà được trình bày công phu, có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.  
* Hình thức khen thưởng:
Ban Tổ chức các cuộc thi của tỉnh trao giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân có bài thi đạt giải.
đ.Trao giải:
Các địa phương không tổ chức trao giải cho cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012; mà Ban Tổ chức cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn làm nhiệm vụ phát động, đôn đốc để các tập thể, cá nhân nộp bài dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh).
2. Đối với cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới:
a. Nội dung cuộc thi:
Tập trung vào các nội dung như: Nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại; mô hình HTX kiểu mới; Giới thiệu các HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX, LH HTX.    
b. Hình thức và thời gian cuộc thi:
* Hình thức:
- Đối với Trung ương thực hiện theo Kế hoạch số 870/KH-LMHTXVN, thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết) Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương trực tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 20/3/2016 và tổ chức chấm thi.
- Đối với địa phương: (Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh) tổ chức cuộc thi sân khấu được tiến hành đồng thời với hai thể loại gồm kịch và tiểu phẩm.
 
* Thời gian:
- Các địa phương xã, phường, thị trấn tổ chức thi tuyển chọn 01 tác phẩm xuất sắc để dự thi cấp huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30/8/2016.
- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi và tuyển chọn 02 – 03 tác phẩm xuất sắc dự thi cấp tỉnh trước ngày 30/9/2016 (cơ cấu giải, mức thưởng và kinh phí do các địa phương gồm xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố tự xây dựng và cân đối).
- Cấp tỉnh sẽ tổ chức thi và trao giải vào trước ngày 30/10/2016. Sau đó sẽ lựa chọn 02 – 03 tác phẩm xuất sắc để tham gia dự thi cấp Cụm (gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa).   
c. Cơ cấu giải cấp tỉnh: Gồm 01 giải đặc biệt, 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.
Cơ cấu giải thưởng: Giải đặc biệt: 10.000.000đồng; giải A: 7.000.000đồng; giải B: 5.000.000đồng; giải C: 3.000.000đồng ; giải khuyến khích: 1.000.000đồng.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Ban Tổ chức các cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch, phát động hưởng ứng các cuộc thi tại địa phương mình.
          - Thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký, tuyển chọn tác phẩm đạt giải để trao giải và tuyển chọn tác phẩm xuất sắc dự thi cấp huyện, cấp tỉnh; riêng cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012 đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp bài trực tiếp về Ban tổ chức cấp tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh).  
 2. Đối với các HTX, Liên hiệp HTX:
Vận động tạo điều kiện cho cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi kịp thời gởi về Liên minh HTX tỉnh kịp thời gian quy định và xây dựng các vỡ kịch, tiểu phẩm bảo đảm nội dung theo yêu cầu cuộc thi.
 Trên đây là hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên minh HTX tỉnh để kịp thời bổ sung./.
 
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh;
- Đ/c Lê Văn Trúc – PCT TT UBND tỉnh,   
 Trưởng BTC cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
   và các mô hình HTX kiểu mới;   
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Thành viên BTC cuộc thi cấp tỉnh;
- BTC cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố
   và xã, phường, thị trấn;
- Các HTX, LHHTX toàn tỉnh;
- Chủ tịch, PCT LM HTX tỉnh;
- Các Phòng, Ban Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu: VTLM; Hòa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    UBND TỈNH PHÚ YÊN
 LIÊN MINH HTX TỈNH
 
 

Số: 06 /LMHTX-HCTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                         Phú Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2016

“V/v: Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012
         và các loại  mô hình HTX kiểu mới” 
 
Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                - UBND các xã, phường, thị trấn;
                - Các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới Trung ương đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi về HTX, nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, giới thiệu, nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động SXKD hiệu quả, những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, LHHTX, để kinh tế tập thể mà nồng cốt là các HTX ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6270/UBND-KT ngày 29/12/2015 về việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới; Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 01/3/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới của tỉnh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới.  
Liên minh HTX tỉnh kính mong UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các HTX, LHHTX trên địa bản tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp tổ chức thực hiện thành công cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới; các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực để cuộc thi thành công tốt đẹp (xin gửi kèm các tài liệu có liên quan đến hai cuộc thi nói trên).
 Với tinh thần vì sự phát triển kinh tế tập thể tỉnh nhà, kính mong các địa phương và HTX, LHHTX quan tâm hưởng ứng thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                      
- Thường trực Tỉnh ủy;
- LM HTX VN;
- UBND tỉnh;
- Đ/c Lê Văn Trúc – PCT TT UBND tỉnh,   
 Trưởng BTC cuộc thi tìm hiểu Luật HTX (B/cáo)
   và các mô hình HTX kiểu mới;    
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành viên BTC cuộc thi;
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, PCT LM HTX tỉnh;
- Lưu: VTLM; Hòa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     UBND TỈNH PHÚ YÊN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX VÀ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI
 

     Số:   03    /QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Phú Yên, ngày  01 tháng 3  năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu
Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
 
- Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.  
- Thực hiện Kế hoạch số ……/KH-BTC ngày …/…/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.
- Theo đề nghị của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên.   
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới, gồm các ông, bà sau:  
          1. Ông Lê Luân – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó Ban chỉ đạo đổi mới và PTKTTT tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi, làm trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban tổ chức cuộc thi, làm thành viên.
          3. Ông Trần Thiện Kim – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, làm thành viên;
          4. Ông Phan Xuân Luật – Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, làm thành viên;
          5. Ông Nguyễn Lý Nguyên – Phó giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, làm thành viên;
6. Ông Phạm Đoàn Anh Kiệt – Trưởng Phòng kinh tế Báo phú Yên, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, làm thành viên.
          Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng, khách quan; báo cáo kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.
 
          Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.
 
   TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- VP UBND tỉnh;                                                        Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Liên minh HTX tỉnh;                                                                         Lê Văn Trúc
- Lưu VT BTC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     UBND TỈNH PHÚ YÊN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX VÀ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI
 

     Số:     04 /QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Phú Yên, ngày  01 tháng 03  năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH
 Về việc thành lập Tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu
Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
 
- Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.  
- Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 01/3/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.
- Theo đề nghị của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên.   
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới, gồm các ông, bà sau:  
          1. Ông Phạm Trọng Yêm – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, làm tổ trưởng;
          2. Bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Phòng HCTH Liên minh HTX tỉnh, làm tổ viên;
          3. Ông La Phi Hùng – Phó Ban phát triển KTHT Liên minh HTX tỉnh, làm tổ viên.
          Điều 2. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi; ghi điểm, biên bản tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ chấm thi theo yêu cầu của Ban Giảm khảo, Ban Tổ chức cuộc thi.
 
          Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.
 
   TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- VP UBND tỉnh;                                                        Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Liên minh HTX tỉnh;                                                                         Lê Văn Trúc
- Lưu VT BTC.   
 
 
 
 
 
 

       UBND TỈNH PHÚ YÊN
BTC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX VÀ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH  
               HTX KIỂU MỚI
 

     Số:     02 /TL-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Phú Yên, ngày  01 tháng 03  năm 2016

THỂ LỆ
   Cuộc thi tim hiểu Luật HTX năm 2012
 và cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
 
Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.  
Căn cứ thể lệ cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới số 873/TL-BTC ngày 17/12/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương và thể lể cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 số 702/TL-BTC ngày 15/10/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX Việt Nam. Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu cuộc thi các loại mô hình HTX kiểu mới tỉnh Phú Yên ban hành thể lệ cuộc thi như sau:
A. Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012:
I. Đối tượng dự thi:
Tất cả người dân đang sinh sống và làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Phú Yên đều có quyền tham gia dự thi; mỗi người chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
II. Nội dung, hình thức thi:
1. Nội dung dự thi, gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi về một số nội dung Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về trình tự, thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi HTX, thành lập mới HTX … (có bộ câu hỏi, gợi ý trả lời và bảng điểm gởi kèm).
- Phần thứ hai: Viết bài tự luận về những mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả; về những khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012; về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX, giúp HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
2. Hình thức thi:
Thi viết. Bài dự thi thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
III. Quy định về bài dự thi:
1. Yêu cầu về nội dung:
- Đúng chủ đề, thể lệ, nội dung cuộc thi; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
- Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo pháp luật.
2. Yêu cầu về hình thức:
- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4; đánh số trang theo thứ tự; bảo đảm nghiêm túc, sạch sẽ, dễ đọc, trả lời đầy đủ câu hỏi đúng thể lệ cuộc thi. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dan tộc; địa chỉ (nơi ở hoặc nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “bài dự thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012”.
- Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
3. Lưu giữ các bài dự thi:
Liên minh HTX tỉnh lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng sơ khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Báo Phú Yên, Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
IV. Phạm vi, thời gian tổ chức cuộc thi, địa điểm nhận dự thi, cơ cấu giải thưởng:
1. Phạm vi tổ chức cuộc thi:
Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 được tổ chức đối với tất cả người dân đang sinh sống và làm việc trên phạm vi toàn tỉnh.
2. Thời gian gửi bài, nhận bài dự thi, địa điểm nhận bài dự thi:
Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh nhận bài dự thi kết thúc trước 17 giờ ngày 10/3/2016; tổ chức chấm bài trao giải vào ngày 15/3/ 2016.
Địa điểm nhận bài dự thi: Tại trụ sở cơ quan Liên minh HTX tỉnh (Số 01 Đường Tố Hữu, Phường 9, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên) chuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện.
3. Tổ chức chấm bài:
- Ban Tổ chức thành lập Ban giám khảo để chấm bài dự thi.
- Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tổ thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban giám khảo.
4. Giải thưởng cuộc thi:
Cơ cấu giải thưởng: Một giải nhất: 5.000.000đồng; Hai giải nhì:   3.000.000đồng/giải; Ba giải ba: 2.000.000đồng/giải; Bốn giải khuyến khích: 1.000.000đồng/giải.
5. Dự thi vòng chung khảo:
Ban Tổ chức cuộc thi chọn 10 bài xuất sắc gởi về Liên minh HTX Việt Nam dự thi chung khảo.
 B. Đối với Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới:
I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi:
1. Đối tượng dự thi:
Tổ chức, cá nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung Cuôc thi:
- Tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại).
- Giới thiệu mô hình HTX kiểu mới.
- Giới thiệu các HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX.
3. Hình thức cuộc thi:
Theo Kế hoạch số 870/KH-LMHTXVN, thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết) Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương trực tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 20/3/2016 và tổ chức chấm thi.
Đối với địa phương: Cuộc thi được tiến hành thi sân khấu với thể loại:
- Kịch;
- Tiểu phẩm.
II. Quy định về các tác phẩm dự thi:
1. Yêu cầu chung:
- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng chủ đề, nội dung và thể lệ cuộc thi; đảm bảo nghiêm túc, tính nghệ thuật và có giá trị tuyên truyền cao;
- Chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào;
- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng tác phẩm dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và vi phạm pháp luật.
2. Yêu cầu về thời lượng:
Đối với kịch, tiểu phẩm (thi sân khấu); mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa là 30 phút.
3. Việc sử dụng các tác phẩm dự thi:
Liên minh HTX tỉnh phối hợp ghi hình; sở hữu và lưu giữ các tác phẩm dự thi vòng sơ khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên điện tử Liên minh HTX tỉnh và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền.
III. Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi:
- Đối với cấp xã:
+ Tổ chức thi và trao giải cuộc thi trước ngày 30/8/2016.
+ Lựa chọn mỗi xã 01 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp huyện.
 - Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố:
+ Tổ chức thi và trao giải cuộc thi trước ngày 30/9/2016.
+ Lựa chọn mỗi huyện, thị xã, thành phố 02 – 03 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
 
- Đối với cấp tỉnh:
+ Tổ chức thi tổng kết và trao giải cuộc thi trước ngày 30/10/2016.
+ Lựa chọn 02 – 03 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp Cụm.
IV. Giải thưởng cuộc thi:
Cơ cấu giải thưởng: Giải đặc biệt: 10.000.000đồng; giải A: 7.000.000đồng; giải B: 5.000.000đồng; giải C: 3.000.000đồng; giải khuyến khích: 1.000.000đồng.  
V. Giải quyết tranh chấp:
1. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp về quyền tác giả hoặc những quyền lợi liên quan phát sinh đối với tác phẩm dự thi.
2. Ban tổ chức cuộc thi cấp nào có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp ở cấp đó (nếu có).
3. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh quyết định cuối cùng.
 
   TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;          (B/cáo) 
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;                                  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                           Lê Văn Trúc
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TV BTC các cuộc thi cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu VT UBND tỉnh; VT LM HTX tỉnh, (Hòa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     UBND TỈNH PHÚ YÊN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX VÀ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI
 

     Số:    01   /KH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Phú Yên, ngày 01   tháng 3  năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tim hiểu Luật HTX năm 2012
    và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
 
- Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.  
- Thực hiện Công văn số 703/KH-LMHTX ngày 15/10/2015 của Liên minh HTX Việt Nam về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và Công văn số 870/KH-LMHTXVN ngày 17/12/2015 của Liên minh HTX Việt Nam về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới. Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức hai cuộc thi như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX theo Luật HTX năm 2012 đến cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế để kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân. 
- Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX kiểu mới, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX; những đóng góp của HTX, Liên hiệp HTX trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp và 5 năm ngày Thủ Tướng Chính phủ quyết định lầy ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.
- Tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật HTX năm 2012 và mô hình HTX kiểu mới theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải bám sát Luật HTX 2012, nội dung HTX kiểu mới phù hợp từng ngành, nghề, được tổ chức rộng rãi, phong phú về thể loại, thu hút sự tham gia đông đảo của tất cả các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.
- Cuộc thi phải đảm bảo nội dung, thể lệ, tiến độ, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi đăng ký HTX theo Luật HTX năm 2012 cũng như thành lập HTX mới.
- Cuộc thi được tổ chức rộng rãi từng cấp xã phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
II. Nội dung, hình thức các cuộc thi:
1. Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012:
a. Nội dung dự thi, gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi về một số nội dung Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về trình tự, thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi HTX, thành lập mới HTX, ….
- Phần thứ hai: Viết bài tự luận về những mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả; về những khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đỏi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012; về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX giúp HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
b. Hình thức tổ chức cuộc thi:
Thi viết. Bài dự thi thực hiện bằng tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
c. Địa điểm, thời gian:
Nhận bài dự thi và tổ chức chấm thi: Các tổ chức, cá nhân gửi bài dự thi về Ban Tổ chức (qua Liên minh HTX tỉnh, địa chỉ: Đường Tố Hữu – Phường 9 – Thành Phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên) thời gian trước ngày 10/3/2016. Ban Tổ chức các cuộc thi thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm thi và tổ chức trao giải vào ngày 15/3/2016. Sau đó chọn 10 bài xuất sắc gởi về Liên minh HTX Việt Nam dự thi chung khảo toàn quốc.   
d. Giải thưởng:
* Cơ cấu giải thưởng: Một giải nhất: 5.000.000đồng; Hai giải nhì:   3.000.000đồng/giải; Ba giải ba: 2.000.000đồng/giải; Bốn giải khuyến khích: 1.000.000đồng/giải.
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi mà được trình bày công phu, có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.  
* Hình thức khen thưởng:
Ban Tổ chức các cuộc thi của tỉnh trao giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân có bài thi đạt giải.
2. Đối với cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới:
a. Nội dung cuộc thi:
Tập trung vào các nội dung như: Nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại; mô hình HTX kiểu mới; Giới thiệu các HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX.    
b. Hình thức và thời gian cuộc thi:
* Hình thức: Cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh tổ chức cuộc thi sân khấu được tiến hành đồng thời với hai thể loại gồm kịch và tiểu phẩm.
* Thời gian:
- Các địa phương xã, phường, thị trấn tổ chức thi, tuyển chọn 01 tác phẩm xuất sắc để dự thi cấp huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30/8/2016.
- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi và tuyển chọn 02 – 03 tác phẩm xuất sắc dự thi cấp tỉnh trước ngày 30/9/2016 (cơ cấu giải mức thưởng và kinh phí do các địa phương gồm xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố tự xây dựng và cân đối).
- Cấp tỉnh sẽ tổ chức thi và trao giải vào trước ngày 30/10/2016, sau đó lựa chọn 02 – 03 tác phẩm xuất sắc để tham gia cuộc thi cấp cụm.
c. Cơ cấu các giải cấp tỉnh: Gồm 01 giải đặc biệt, 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích. 
* Cơ cấu giải thưởng: Giải đặc biệt: 10.000.000đồng; giải A: 7.000.000đồng; giải B: 5.000.000đồng; giải C: 3.000.000đồng; giải khuyến khích: 1.000.000đồng.  
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Ban Tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh:
Ban Tổ chức các cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi toàn tỉnh.
Liên minh HTX tỉnh cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức các cuộc thi xây dựng nội dung hướng dẫn; tham mưu Ban Tổ chức triển khai thực hiện nội dung các cuộc thi cấp cơ sở và xây dựng nội dung chương trình tổ chức thi cấp tỉnh đúng tiến độ; theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức, tham mưu Ban Tổ chức thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký để nhận bài thi, tổ chức chấm thi.
Các thành viên Ban Tổ chức theo nhiệm vụ phân công phối hợp các địa phương đôn đốc, theo dõi các cuộc thi ở cơ sở.
2. Đối với Ban Tổ chức các cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch, phát động hưởng ứng các cuộc thi tại địa phương mình.
          - Thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký, tuyển chọn tác phẩm đạt giải để trao giải và tuyển chọn tác phẩm xuất sắc dự thi cấp huyện, cấp tỉnh; riêng cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012 đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp bài trực tiếp về Ban tổ chức cấp tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh).  
3. Đối với các HTX, Liên hiệp HTX:
Vận động tạo điều kiện cho cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi kịp thời gởi về Liên minh HTX tỉnh kịp thời gian quy định và xây dựng các vỡ kịch, tiểu phẩm bảo đảm nội dung theo yêu cầu cuộc thi.
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi (thông qua Liên minh HTX tỉnh) để xem xét, hướng dẫn kịp thời./.
 
   TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;          (B/cáo) 
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;                                  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                           Lê Văn Trúc
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TV BTC các cuộc thi cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu VT UBND tỉnh; VT LM HTX tỉnh, (Hòa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Các tin đã đưa:

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN NINH TÂY (HUYỆN TUY AN):Tạo doanh thu từ các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (16/5/2016)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU THÀNH (TP TUY HÒA):Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường vốn vay (16/5/2016)

HỢP TÁC XÃ TÂN HÒA BÌNH (HUYỆN TÂY HÒA):Vững vàng trên thị trường quốc tế (16/5/2016)

Hiệu quả từ một đề án (16/5/2016)

Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa giống (16/5/2016)

Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9   Next  Last  

       Về Trang trước

  Trang Chủ | Thư ngỏ | Góp ý

Về đầu trang       


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:84-57-3.819.102 - Fax: 84-57-3.819.102 - Email: htxphuyen@vnn.vn

 

Phát triển bởi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Truyền thông